Projectes d'arquitectura i document tècnics.

A continuació trobareu tots els serveis que podeu necessitar en quan a projectes d’arquitectura: obra nova i rehabilitacions. Així com tota la documentació tècnica que requereixi l’administració per diferents tràmits.

Projectes d’obra nova i rehabilitació.

Cada projecte d’obra nova o rehabilitació requereix una atenció molt personalitzada i específica, nombroses reunions, visites per conèixer el solar o l’edifici a rehabilitar i sobretot establir la imprescindible complicitat i empatia amb els clients per saber donar resposta a les necessitats plantejades. En la nostra tasca, incorporem un curós treball de disseny que integra Feng Shui i pautes de bioconstrucció, així com de sostenibilitat i eficiència energètica, a través dels plànols que completem amb imatges 3D en el procés d’elaboració del projecte i una posterior direcció d’obra, en la que hi ha un acompanyament sitemàtic fins a la finalització de la construcció. La nostra més gran satisfacció sempre és, la que obté la nostra clientela.

Encarrecs a mida

Cada encàrrec necessita un pressupost a mida, depenent de moltes variables.
Habitualment s’estableix en funció del pressupost de l’obra..
Mireu els exemples següents:

Exemple 1

Casa unifamiliar 250 m2 aïllada ubicada a una distancia <50 km.

  • Preu projecte+estudi de Feng Shui  a partir de 15.000 euros

  • Preu direcció d’obres a partir de 4.000 euros

Exemple 2

Casa unifamiliar entre mitgeres 150 m2 ubicada a una distancia <50 km.

  • Preu projecte+estudi de Feng Shui a partir de 8.000 euros

  • Preu direcció d’obres 2.500 euros

Exemple 3

Rehabilitació integral habitatge unifamiliar de 200m2.

  • Preu projecte+estudi de Feng Shui a partir de 6.000 euros

  • Preu direcció d’obres 3.000 euros 

Altres.

En diferents àmbits podem elaborar pressuposts a mida, normalment el pressupost de l’encàrrec és proporcional al pressupost de l’obra.

En els pressupostos s’inclouen les taxes, però no l’IVA.
Els pagaments es fraccionen habitualment de la següent manera.
-30% del projecte executiu a l’acceptació de l’encàrrec
-70% del projecte executiu previ al visat.
-La direcció d’obra es paga en quatre fases (25%)

Certificats

Certificats de solidesa i altres documents tècnics.

A partir de 150 euros

ITE (Inspecció tècnica d’edificis)

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.
Una vegada obtingut l’informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d’informes ITE, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

 A partir de 200 euros
(200 euros+20 euros /entitat)

CEE (Certificacions energètiques)

Tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament estan obligats a tenir un certificat energètic, també conegut com a certificat d’eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d’eficiència energètica de la Generalitat.

 

A partir de 100 euros

Taxacions

Valoracions per establir un valor de mercat a un immoble per herències, relació de patrimoni, compra vendes i altres.

 

A partir de 150 euros

Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Les dades que consten a la cèdula són:
L’adreça i ubicació de l’habitatge
La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
Les estances i els espais que componen l’habitatge
El llindar màxim d’ocupació
La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

 

A partir de 96 euros
Pack (CEE+Cèdula), a partir de 180 euros